Home > Products > stationary > Drawing out 2.5 With 4 Pencils
navy_set-562x562
navy_set-562x562darkgray_set-562x562Drawing-out-2.5-แถมดินสอ-4-แท่ง-สีงาช้าง

Drawing out 2.5 With 4 Pencils

ชาญฉลาด กาญจนวงศ์ / Brand Gray Ray
W4 x H15 60
THB 270.00
(USD 0.00)

ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อ ต่อความยาวให้แก่ดินสอไม้ที่เหลือสั้นและสะดวกต่อการพกพาติดตัวไปได้ในชีวิตประจำวัน เพราะดินสอเป็นสิ่งที่ไว้ใจได้มากที่สุดในการเขียนหรือวาดภาพ โดยไม่ต้องคอยกังวล เรื่องไส้หมดเหมือนดินสอกดหรือปากกา แต่เวลาจะต้องใช้ดินสอนอกบ้าน เราต้องคอยเอาดินสอออกมาจากกล่องดินสอซึ่งทำให้ไม่สะดวกต่อการใช้งานที่ทันใจ หรือเมื่อเราใช้ดินสอจนดินสอสั้นจนเกินไป ไม่สะดวกกับการถือก็จะทิ้งไปโดยไม่เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ทำให้คนเริ่มห่างจากดินสอไปเรื่อยๆ แต่ “Drawing out 2.5” (ปลอกดินสอพกพา) สามารถแก้ปัญหาเหล่านั้นและทำให้ดินสอสามารถกลับเข้าไปอยู่ในชีวิตประจำวันของเราได้อย่างกลมกลืน

คำนึงถึงผู้ใช้งาน

สามารถต่อความยาวให้แก่ดินสอไม้ที่เหลือสั้นและสะดวกต่อการพกพาติดตัวไปได้ในชีวิตประจำวัน

การจัดการ

รีไซเคิล

Related Products

Copyright ©2019 EcoShop by TopPipat. All rights reserved.