Home > Products > stationary > Drawing out 2.5 with 1 pencil
drawingout_brown-1124x1679-562x839
drawingout_lightgrey-562x839drawingout_brown-1124x1679-562x839

Drawing out 2.5 with 1 pencil

ชาญฉลาด กาญจนวงศ์ / Brand Gray Ray
W4 x H15 24
THB 250.00
(USD 7.55)

ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อ ต่อความยาวให้แก่ดินสอไม้ที่เหลือสั้นและสะดวกต่อการพกพาติดตัวไปได้ในชีวิตประจำวัน เพราะดินสอเป็นสิ่งที่ไว้ใจได้มากที่สุดในการเขียนหรือวาดภาพ โดยไม่ต้องคอยกังวล เรื่องไส้หมดเหมือนดินสอกดหรือปากกา แต่เวลาจะต้องใช้ดินสอนอกบ้าน เราต้องคอยเอาดินสอออกมาจากกล่องดินสอซึ่งทำให้ไม่สะดวกต่อการใช้งานที่ทันใจ หรือเมื่อเราใช้ดินสอจนดินสอสั้นจนเกินไป ไม่สะดวกกับการถือก็จะทิ้งไปโดยไม่เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ทำให้คนเริ่มห่างจากดินสอไปเรื่อยๆ แต่ “Drawing out 2.5” (ปลอกดินสอพกพา) สามารถแก้ปัญหาเหล่านั้นและทำให้ดินสอสามารถกลับเข้าไปอยู่ในชีวิตประจำวันของเราได้อย่างกลมกลืน

คำนึงถึงผู้ใช้งาน

สามารถต่อความยาวให้แก่ดินสอไม้ที่เหลือสั้นและสะดวกต่อการพกพาติดตัวไปได้ในชีวิตประจำวัน

การจัดการ

รีไซเคิล

Related Products

Copyright ©2017 EcoShop by TopPipat. All rights reserved.