Home > About Us > ECO story

ECOSHOP Story

Good story we would love to share with you. (all in Thai)

การออกแบบ + สิ่งแวดล้อม

ความบางส่วนจากหนังสือ “การออกแบบ + สิ่งแวดล้อม” a global guide to designing greener goods ;

ศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (XCEP) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

นักออกแบบเป็นผู้ที่สร้างตัวประสานระหว่างผู้บริโภคกับเทคโนโลยีซึ่งอยู่ภายใต้เปลือกหรือผิวหน้าของผลิตภัณฑ์ที่ถูกผลิตขึ้น ดังนั้นความสามารถของนักออกแบบในการแสดงบทบาทของการ
เป็นแชมเปี้ยนด้านสิ่งแวดล้อมนั้น ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าอาชีพอื่นๆ

คำศัพท์ที่เป็นการนิยามหรืออ้างถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ในเชิงสิ่งแวดล้อม แสดงดังข้างล่าง

  • การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม (Design for environment)
  • การออกแบบเชิงนิเวศวิทยา (Ecological design)
  • การออกแบบเชิงสิ่งแวดล้อม (Environmental design)
  • การออกแบบที่มุ่งสู่สิ่งแวดล้อม (Environmentally oriented design)
  • การออกแบบที่มุ่งเชิงนิเวศวิทยา (Ecologially oriented design)
  • การออกแบบที่ตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อม (Environmentally responsible design)
  • การออกแบบที่ตอบสนองต่อสังคม (Socially responsible design)
  • การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน (Sustainable product design)
  • การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน (Sustainable product development)
  • การออกแบบสีเขียว (Green design)
  • การออกแบบวัฏจักรชีวิต (Life-cycle design)
  • การลดวัสดุ (Dematerialisation)
  • ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency)
  • การออกแบบเชิงชีวภาพ (Biodesign)

รายการคำศัพท์เหล่านี้เพิ่มจำนวนมากขึ้นตามสาขาที่พัฒนาไป

คำศัพท์หรือศัพท์เทคนิคที่ถูกต้อง? การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมคืออะไร? และมันอยู่ที่ใดในคำอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม? มันแตกต่างกับคำว่าการออกแบบสีเขียว
(Green design) การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (ecodesign) และการออกแบบอย่างยั่งยืน (sustainable design) หรือไม่?
คำตอบของคำถามเหล่านี้ขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นผู้ถาม อย่างไรก็ตามเป้าหมายสุดท้ายหรือจุดสุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับคำต่างๆ ดังกล่าวก็ยังคงเหมือนกัน นั่นคือ เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ในเชิง
สิ่งแวดล้อม และลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมทางตรงและทางอ้อมให้มีน้อยที่สุดในทุกๆ โอกาสเท่าที่จะเป็นไปได้

ขั้นที่ 1
การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม

หนึ่งในเครื่องมือที่เป็นประโยชน์มากที่สุดก็คือ การประเมินวัฏจักรชีวิต (LCA) ซึ่งเป็นเทคนิคหนึ่งสำหรับการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือการบริการ
วัตถุประสงค์หลักในการดำเนินการประเมินทางสิ่งแวดล้อมคือ เพื่อระบุส่วนที่มีผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมมากที่สุด เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาผลกระทบเหล่านี้ตลอดกระบวนการออกแบบได

ขั้นที่ 2
การวิจัยตลาด

ข้อมูลผลิตภัณฑ์
  • รายละเอียดกว้างๆ ของผลิตภัณฑ์ หน้าที่และส่วนประกอบที่สำคัญของมัน และรายละเอียดกว้างๆ ของการออกแบบที่สำคัญและลักษณะของการผลิต
  • ประวัติของผลิตภัณฑ์ละการพัฒนาของมันในช่วงเวลาที่ผ่านมา
  • การผลิตและแหล่งของส่วนประกอบทั้งหมด
  • รายชื่อวัสดุทั้งหมดที่ใช้ในผลิตภัณฑ์
  • รายชื่อกระบวนการผลิต เป็นต้น
ข้อมูลการบริการและการซ่อมแซม
  • รูปแบบปัจจุบันของการกำจัดผลิตภัณฑ์เมื่อสิ้นอายุการใช้งาน
ข้อมูลการตลาด
  • ลักษณะที่สำคัญของผลิตภัณฑ์ (เช่น หน้าที่การใช้งาน ความสวยงาม คุณภาพ และราคา) ซึ่งพิจารณาว่าจะมีความสำคัญต่อการขายทางการตลาด
  • ขนาดของตลาดในปัจจุบัน รวมถึงแนวโน้มและการคาดการณ์ในอนาคต
  • ธรรมชาติของตลาด ได้แก่ ลูกค้า กลุ่มเฉพาะ การแข่งขัน
  • ปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อการตลาดและตำแหน่งของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ราคา ข้อกำหนดและมาตรฐาน ความสนใจของผู้บริโภค
  • ประเด็นต่างๆ ทางสิ่งแวดล้อมที่ระบุอยู่ภายในตลาด
  • การประกาศหรือโฆษณาของคู่แข่งที่เกี่ยวกับคุณภาพทางสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน
ข้อมูลด้านการแข่งขันของผลิตภัณฑ์
  • ประวัติ
  • แนวโน้มการพัฒนา โดยเฉพาะแนวโน้มของลักษณะทางสิ่งแวดล้อม
  • การเปรียบเทียบคุณสมบัติทางสิ่งแวดล้อมต่างๆ ของกลุ่มผลิตภัณฑ์
ข้อมูลด้านบริษัท ทรัพยากร และความสามารถ
  • เค้าโครงย่อของบริษัท
  • นโยบายทางสิ่งแวดล้อมของบริษัท หรือประวัติของกิจกรรมหรือความห่วงใยทางสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลด้านแรงผลักดันหรือศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์
  • ประเด็นทางสิ่งแวดล้อม
  • วัสดุใหม่
  • เทคโนโลยีใหม่
  • ความต้องการใหม่ๆ ของลูกค้า หรือกลุ่มตลาดเฉพาะ

ก่อนที่จะเริ่มการบวนการออกแบบจริงๆ นักออกแบบจำเป็นจะต้องทำการวิจัยภูมิหลังของผลิตภัณฑ์ คู่แข่งของมัน การพัฒนาต่างๆ ในผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ความกดดันใดๆ สำหรับการเปลี่ยน
แปลง และตลาดโดยทั่วไป การวิจัยนี้จะช่วยให้เข้าใจความต้องการของตลาด และเพื่อค้นหาความคิดหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่อาจนำมาใช้ในระหว่างกระบวนการออกแบบได้

ขั้นที่ 3
การดำเนินงานเชิงปฏิบัตการด้านความคิด

การทำงานเชิงปฏิบัติการสามารถนำมาใช้เพื่อสร้างความคิดสร้างสรรค์และกลยุทธ์ต่างๆ โดยกลุ่มคนที่จัดไว้ประมาณ 8-15 คน ถือเป็นจำนวนที่เหมาะสมในการกระตุ้นให้เกิดการอภิปรายระหว่าง
กันภายในกลุ่มได้ทุกคน โดยควรจัดกลุ่มคนให้มีความหลากหลายในด้านของทักษะและมุมมอง และจะเป็นประโยชน์มากหากรวมผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคในผลิตภัณฑ์นั้นๆ เข้าไปด้วย

ขั้นที่ 4
การเลือกกลยุทธ์ทางการออกแบบ

ตามพื้นฐานของข้อมูลทั้งหมดนี้ อันได้แก่ การประเมินทางสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ทั่วไป และการทบทวนการทำงานเชิงปฏิบัติการนั้น กลยุทธ์ทางการออกแบบสามารถถูกเลือเพื่อ
เป็นข้อสรุปสำหรับจุดเริ่มต้นของการออกแบบ โดยกลยุทธ์เหล่านี้อาจประกอบด้วย

  • การเลือกวัสดุที่ส่งผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมต่ำ
  • หลีกเลี่ยงวัสดุที่เป็นพิษหรือเป็นอันตราย
  • การเลือกกระวยนการผลิตที่สะอาดกว่า
  • ผลิตและใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
  • ใช้น้ำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
  • การออกแบบเพื่อการลดของเสียให้ต่ำสุด

ขั้นที่ 5
กระบวนการออกแบบจริงๆจะเกี่ยวข้องกับขั้นตอนต่างๆ ซึงประกอบด้วย

  • การเตรียมหลักการ
  • รายละเอียดการออกแบบ
  • การผลิตต้นแบบ
  • การทดสอบ
  • การออกแบบขั้นสุดท้าย

หลังจากเสร็จสิ้นในแต่ละขั้นตอนแล้ว ทีมออกแบบจำเป็นจะต้องประเมินความก้าวหน้าและตัดสินใจว่าจะดำเนินการอย่างไร กระบวนการนี้จะรวมการประเมินในส่วนของจุดเริ่มต้นการออกแบบ
ซึ่งประกอบด้วยความต้องการทางศักยภาพ วัตถุประสงค์ทางสิ่งแวดล้อม ประเด็นการผลิตและต้นทุน

การออกแบบเพื่อลดปริมาณของเสียให้ต่ำสุด

กลยุทธ์การออกแบบสำหรับการลดแหล่งกำเนิด
  • ลดความซับซ้อนของผลิตภัณฑ์ลง นั่นคือกำจัดส่วนที่ไม่จำเป็นออกไป
  • ใช้ปริมาณวัสดุที่ต้องการให้น้อยที่สุดเพื่อสนองความต้องการทางศักยภาพ
  • หลีกเลี่ยงบรรจุภัณฑ์ที่ไม่จำเป็น
  • ใช้วัสดุที่แข็งแรงและมีน้ำหนักเบา
กลยุทธ์การออกแบบสำหรับการยืดอายุผลิตภัณฑ์
  • ระบุและกำจัดจุดอ่อนในกาออกแบบโดยเฉพาะในส่วนของการปฏิบัติ (โดยวิธีการต่างๆ เช่น การวิเคราะห์ผลกระทบและความบกพร่อง (Failure mode and effect analysis, FMEA)
   สามารถช่วยกระบวนการนี้ได้)
  • ควรแน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ถูกออกแบบเพื่อรองรับทั้งการใช้งานที่ถูกวิธีและการใช้งานที่ไม่ถูกวิธีของผู้ใช้งาน
  • ออกแบบเพื่อให้เจ้าของสามารถดูแลและซ่อมแซมได้ง่าย
  • พิจารณาการออกแบบในแบบดั้งเดิม หรือวิธีการอื่นที่จะกระตุ้นผู้บริโภคให้อยากที่จะรักษาผลิตภัณฑ์ให้มีอายุการใช้งานนานขึ้น
กลยุทธ์การออกแบบสำหรับถ้วยชามและบรรจุภัณฑ์ที่นำกลับมาใช้ซ้ำได้
  • ควรแน่ใจว่าผลิตภัณฑ์มีความแข็งแรงเพียงพอที่สามารถทนต่อการเก็บ การขนย้าย การล้าง และการเติมซ้ำๆ ได้
  • ควรแน่ใจว่ากระบวนการทำความสะอาด ตรงตามมาตรฐานสำหรับอาหาร เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัว
  • ใช้ฉลากที่หล่อจากแม่พิมพ์แทนฉลากกระดาษและฉลากพลาสติก (ซึ่งสามารถล้างออกหรือหลุดออกโดยบังเอิญ)
  • ออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้หลายๆ ทาง เช่น
   • สำหรับนำกลับไปยังผู้ผลิตเพื่อเติมใหม่
   • สำหรับนำกลับไปยังผู้ค้าปลีกเพื่อเติมใหม่
   • สำหรับนำกลับมาใช้ใหม่ได้เองในครัวเรือน
กลยุทธ์การออกแบบสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ซ้ำ

การออกแบบสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ซ้ำ คล้ายคลึงกับการออกแบบสำหรับการรีไซเคิล หลักการต่อไปนี้ควรนำไปปฏิบัติตาม เมื่อต้องทำการพิจารณาการออกแบบสำหรับการผลิตซ้ำที่เป็นไปได้
โดยผลิตภัณฑ์นั้น

  • ควร ‘มีความสมบูรณ์’ (กล่าวคือ ไม่อยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในแง่ของการออกแบบหรือวัสดุที่ใช้) และผลิตที่เหมากับการนำไปผลิตซ้ำเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลงการออกแบบซ้ำในแต่ละปี
  • ต้องมีมาตรฐานและทำด้วยส่วนที่สามารถแลกเปลี่ยนกันได้
  • ต้องสามารถถอดชิ้นส่วนได้
  • ต้องมีส่วนที่สามารถซ่อมแซม ตกแต่งใหม่หรือใช้วัสดุอื่นแทนได้อย่างประหยัด เพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตซ้ำในขั้นสุดท้าย สามาถทำให้มีศักยภาพแบบเดิมได้ใหม่
  • ต้องมี ‘แกนหลัก (core)’ ซึ่งรักษาคุณค่าไว้เพียงพอในการนำไปผลิตซ้ำ
กลยุทธ์การออกแบบสำหรับการรีไซเคิลวัสดุ
ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ซับซ้อน
สำหรับบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัสดุชนิดเดียว หลักการสำคัญอยู่ที่
  • เลือกวัสดุที่นำไปรีไซเคิลได้ง่าย (เช่น PET, HDPE, กระดาษแข็ง และโลหะ)
  • ควรแน่ใจว่าวัสดุที่ใช้สำหรับทำฉลาก กาว และฝาปิดนั้นเข้ากันได้กับวัสดุเดิม (หรือสามารถนำออกได้ในกระบวนการรีไซเคิล)
การถอดชิ้นส่วนและการรีไซเคิล
  • ลดความหลากหลายของวัสดุให้เหลือน้อยที่สุด
  • ใช้วัสดุที่เข้ากันได้
  • เจาะจงใช้วัสดุที่มีเนื้อวัสดุรีไซเคิล
  • รวมส่วนต่างๆ ให้เป็นหนึ่งเดียว
  • ลดจำนวนการประกอบชิ้นส่วน
  • ทำให้ข้อต่อและอินเตอร์เฟสต่างๆ ไม่ซับซ้อนและเป็นมาตรฐาน
  • ระบุจุดการแยกระหว่างส่วนต่างๆ
  • ใช้กาวที่ละลายน้ำได้ในทุกที่ที่เป็นไปได้
  • ทำเครื่องหมายวัสดุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแยก
กลยุทธ์การออกแบบเพื่อการบริโภคต่ำสุด
  • ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ใช้วัสดุนอกเหนืออื่นๆ น้อยที่สุด (เช่น ออกแบบเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์ให้ใช้ได้สองฟังก์ชั่นในเครื่องเดียว)
  • ให้ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ต่อผู้บริโภคว่าเมื่อใดที่ต้องเปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้งานร่วมกันเพื่อลดการสูญเสีย
  • ตรวจสอบว่าสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆ สามารถทดแทนด้วยอุปกรณ์ที่สามารถใช้ซ้ำอื่นๆ ได้หรือไม่ (เช่น ตลับหมึกพิมพ์ แผ่นกรองในเครื่องดูดฝุ่น)
กลยุทธ์การออกแบบสำหรับการลดผลกระทบการกำจัดทิ้งของเสียให้ต่ำสุด
  • ใช้วัสดุที่สามารถสลายตัวได้ ถ้ามีความเหมาะสม
  • หลีกเลี่ยงวัสดุเป็นพิษ
  • บอกวิธีการในการกำจัดทิ้งที่เหมาะสมไว้บนฉลาก

พึงระลึกไว้เสมอว่า เมื่อทำการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์หรือลักษณะการออกแบบผลิตภัณฑ์ ทุกผลกระทบจะต้องคูณด้วยจำนวนหน่วยที่ผลิตหรือที่ใช้ในปัจจุบัน กล่าวคือ
เครื่องใช้ไฟฟ้าหนึ่งเครื่งอาจมีผลกระทบเพียงเล็กน้อยต่อสิ่งแวดล้อม แต่ถ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าล้านเครื่อง ผลกระทบดังกล่าวต้องมีมากอย่างแน่นอน ในทำนองเดียวกัน การปรับปรุงการออกแบบ
เพียงเล็กน้อยอาจดูเหมือนไม่สำคัญจนกระทั่งได้คำนวณผลดีต่อสิ่งแวดล้อมแล้วคูณด้วยจำนวนหน่วยการผลิตจึงจะมองเห็น

ข้อตกลงระหว่างประเทศเพื่อลดภาวะโลกร้อน หรือที่รู้จักกันในนามพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) ซึ่งลงนามในประเทศญี่ปุ่นเมื่อช่วงปลายปี ค.ศ.1997 ภายใต้ข้อตกลงนี้ ประเทศที่พัฒนาแล้ว
ส่วนใหญ่ได้ให้สัญญาว่าจะทำการลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกให้เหลือเท่ากับระดับการปล่อยในปี ค.ศ.1990 และจะลดลงอีก 5% ภายในปี ค.ศ.2012

กลยุทธ์ต่างๆที่นำมาใช้ในการทำให้มีขยะบรรจุภัณฑ์น้อยที่สุด ประกอบด้วย

  • หลีกเลี่ยงส่วนประกอบที่ไม่จำเป็น
  • ทำให้มีน้ำหนักเบา
  • การออกแบบเพื่อใช้ซ้ำ
  • การออกแบบเพื่อการรีไซเคิล
  • การออกแบบเพื่อความสามารถในการย่อยสลายได้
Copyright ©2019 EcoShop by TopPipat. All rights reserved.